greek

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

english


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ - ΕΔΡΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο Σωματείο με την επωνυμία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ.
Το Σωματείο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικό - αεραθλητικό.
2. ΕΔΡΑ του Σωματείου είναι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου.


Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι:
- Να καταστήσει γνωστή με κάθε μέσο την σπουδαιότητα του αεραθλητισμού, με σκοπό τη δημιουργία αεροπορικής συνείδησης και την ανάπτυξη και διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, ιδίως προς την νεολαία.
- Να κατευθύνει συστηματικά τα νέα και άπειρα μέλη της στην ασφαλή πτήση οιουδήποτε αεραθλητικού μέσου, τόσο από θεωρητική πλευρά όσο και από την πλευρά της εφαρμογής, ώστε να αναπτύξει τις δυνατότητες των αθλητών της, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
- Να συμβάλλει δια των μελών της από κοινού μετά της πολιτείας στην προστασία του εθνικού πλούτου, της ανθρώπινης ζωής, της εθνικής κληρονομιάς κ.λ.π.
- Να κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων προϊσταμένων αρχών να την υποστηρίξουν για την επίτευξη των σκοπών της, με την παροχή ηθικής ή και υλικής βοήθειας.
- Να αναπτύξει την επικοινωνία και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.
- Να συνάψει και να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τα άλλα Ελληνικά Αεραθλητικά Σωματεία καθώς και άλλους παιδαγωγικούς, μορφωτικούς, και πνευματικούς συλλόγους.
- Να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική και μορφωτική ζωή της χώρας.
- Να υποστηρίζει τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο.
-Τα αεραθλήματα που καλλιεργούνται από το σωματείο είναι τα εξής:
ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ
Είναι όμως δυνατόν στο μέλλον να καλλιεργηθούν και άλλα αεραθλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI).


Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου ενδεικτικά είναι και τα παρακάτω:
1) Η οργάνωση αγώνων, εκθέσεων, εορτών και επιδείξεων αεραθλημάτων
2) Η οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων και σχετικών ομιλιών.
3) Η ίδρυση κέντρου βασικής και προχωρημένης εκπαίδευσης στην πτήση με αερόστατο, αεροπλάνο, αιωρόπτερο, ανεμόπτερο, ελικόπτερο, αλεξίπτωτο, καθώς και μοντελοδρόμιο για πτήσεις μοντέλων.
4) Η οργάνωση ομάδων αεραθλητισμού για κάθε παραπάνω αναφερόμενο αεράθλημα, για συμμετοχή εντός και εκτός Ελλάδος σε Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες.
5) Η από επιστημονικής πλευράς έρευνα με συζητήσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ., για θέματα που θα προκύψουν από τη δράση κάθε αεραθλήματος και η αποστολή των παρατηρήσεων αυτών στην F.A.I μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, της ΕΛ.Α.Ο.
6) Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων ή άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών) ή όποιου άλλου πρόσφορου μέσου κριθεί αναγκαίο.
7) Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
8) Η ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίων και αεραθλητικών κέντρων για χρήση των μελών του Σωματείου
9) Η με κάθε νόμιμο τρόπο δημιουργία και αύξηση της περιουσίας του Σωματείου
10) Ιδιόκτητα του Σωματείου, ενοικιαζόμενα από αυτό ή κατ' άλλον τρόπο παραχωρούμενα σε αυτό αεροσκάφη, ελικόπτερα, και άλλα πτητικά και πτωτικά μέσα και μοντέλα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Σωματείο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1) Αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του.
2) Συνεργάζεται με τα Ελληνικά αεραθλητικά Σωματεία, με την άδεια δε της ΕΛ.Α.Ο. μπορεί να συνεργάζεται και με τα ξένα συναφή Σωματεία.
3) Συγκεντρώνει σχετικές τεχνικές ή άλλες πληροφορίες από τις αεραθλητικές δραστηριότητες στην χώρα ή στο εξωτερικό και τις διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο.
4) Εκπονεί κανονισμούς αγώνων για εσωτερική χρήση και οργανώνει μόνο εσωτερικούς αγώνες.
5) Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. δύναται να εκπονεί κανονισμούς για Πανελλήνια χρήση και οργανώνει αγώνες Διαμερισμάτων και Πανελληνίους αγώνες.
6) Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. οργανώνει διεθνείς αγώνες.
7) Καταγράφει επιτυχείς επιδόσεις των μελών του και απονέμει σχετικά διακριτικά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΑΓΩΓΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΠΟΡΟΙ


Άρθρο 4ο
ΥΠΑΓΩΓΗ

Το παρόν Σωματείο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και της ΕΛ.Α.Ο. (Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας) καθώς και από τα εκάστοτε κατά τους Ελληνικούς Νόμους καθιδρυόμενα εποπτικά Όργανα.


Άρθρο 5ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το παρόν Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τους Διεθνείς Κανονισμούς και Αεραθλητικούς κανόνες, όπως αυτοί καθορίζονται υπό της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (Δ.Α.Ο) (Fédération Aéronautique Internationale) (F.A.I.). Επίσης, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους υπό της ΕΛ.Α.Ο. εκπονούμενους κανονισμούς και εγκυκλίους καθώς και οδηγίες και συστάσεις.


Άρθρο 6ο
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
1. Οι τακτικοί πόροι είναι:
α) Το δικαίωμα της εγγραφής μελών και
β) η ετήσια συνδρομή αυτών.
Το ύψος της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου.
2. Έκτακτοι πόροι είναι:
α) Προαιρετικές εισφορές των μελών του
β) Δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, υποκείμενες στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
γ) Εισπράξεις από εορτές, λαχεία, δημοσιεύματα, εκθέσεις, έντυπα, αεροπορικές φωτογραφίες, παραχώρηση πτήσεως πτητικών μέσων κλπ.
δ) Επιχορηγήσεις και δάνεια πάσης φύσεως από κρατικούς πόρους και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
ε) Εισπράξεις από το προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου
3. Οι συνδρομές εισπράτονται από την αρχή του χρόνου και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ


Άρθρο 7ο
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιδρυτικά θεωρούνται όσα μέλη αναφέρονται ονομαστικά στο Καταστατικό και έχουν υπογράψει την ιδρυτική πράξη του Σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα μέλη του Σωματείου, με εξαίρεση ότι αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του Σωματείου.


Άρθρο 8ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Σωματείου, ο αριθμός των οποίων είναι επίσης απεριόριστος και ανεξάρτητος φύλου, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην Διοίκηση του Σωματείου, κατά τις διαδικασίες του Καταστατικού αυτού.
2. Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση εγγραφής στο Σωματείο η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθώς και πρόταση από τουλάχιστον άλλα δύο μέλη. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο τρόπος υποβολής της αίτησης, η οποία μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.
Η έγκριση της εγγραφής του αιτούντος νέου μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών, από την κατάθεση στην γραμματεία της αίτησης εγγραφής. Εάν εντός περιόδου 60 ημερών δεν έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το υποψήφιο μέλος θεωρείται μέλος του Σωματείου αυτοδικαίως και εγγράφεται την 60η ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο για επίλυση. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απορριφθεί η αίτηση του υποψηφίου μέλους, αρκεί να είναι αιτιολογημένη η άρνηση εγγραφής στην δύναμη των μελών του Σωματείου. Στην περίπτωση δε αυτή, το υποψήφιο μέλος δύναται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο καταθέτοντας αγωγή. Δεν απαιτείται αίτηση εγγραφής του υποψηφίου να συνοδεύεται από πρόταση δύο μελών (συστατική επιστολή), εφόσον το υποψήφιο μέλος έχει καταλάβει από πρώτη έως όγδοη θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή από πρώτη έως τρίτη θέση σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή Πανελληνίους αγώνες. Μετά τη πάροδο έτους από τη εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


Άρθρο 9ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή και υλική ενίσχυση στο Σωματείο ή στην αεροπορική ιδέα γενικότερα.
2. Τα επίτιμα μέλη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τα μέλη του Σωματείου, πλην του δικαιώματος να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Διοίκηση του Σωματείου και απαλλάσσονται από τη υποχρέωση να καταβάλλουν συνδρομή.


Άρθρο 10ο
ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής καθώς και η καταβλητέα ετήσια συνδρομή των μελών της λέσχης ορίζεται κατά ποσόν με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το αμέσως επόμενο έτος.
2. Κάθε είδους τακτική συνδρομή ή εισφορά υπόκειται σε αναθεώρηση, ισχύει όμως από το επόμενο οικονομικό έτος.
3. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται στο μισό της ετήσιας συνδρομής τους.
4. Το δικαίωμα επανεγγραφής ισούται με το ποσόν της εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία.
5. Παράλειψη καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων από μέλος περισσότερο από 12 μήνες από την ορισθείσα ημερομηνία στοιχειοθετεί λόγο διαγραφής του. Το μέλος όμως που διαγράφηκε μόνο για την άνω αιτία δικαιούται να επανεγγραφεί εφόσον καταβάλλει το δικαίωμα επανεγγραφής και όλες τις χρηματικές οφειλές έως την ημέρα της διαγραφής του.
6. Το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει μέλος από τις χρηματικές υποχρεώσεις του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον συντρέχουν λόγοι όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές στο εξωτερικό κλπ.
7. Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί από αυτές.


Άρθρο 11ο
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του σωματείου, ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
3. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
5. Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης, της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 του ν. 2725/1999 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: (α) Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα', κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα' έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. (β) Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α' ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α', που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α'. (γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α' και (δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α', β' και γ',
8. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019, όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.


Άρθρο 12ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
1. Εάν καταδικαστεί σε πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 11 αυτοδικαίως, μετά από διαπιστωτική πράξη έκπτωσης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση το Δ.Σ. και σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια προθεσμία.
2. Εάν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της διαγραφής, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 15 του παρόντος.
3. Εάν καθυστερήσει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, πέραν των 12 μηνών.


Άρθρο 13ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις τους, τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου και να καλλιεργούν συστηματικά τις δυνατότητές τους για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα από τις δραστηριότητές του.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τις Νομοθεσίας περί Σωματείων, το Καταστατικό, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις αρχές του Σωματείου γενικά και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου.
2. Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
3. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και στις αεραθλητικές εκδηλώσεις να εκπροσωπούν το Σωματείο.
4. Να μην αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια του Σωματείου.
5. Να τηρούν συμπεριφορά που δεν θίγει την υπόληψη και τα συμφέροντα του Σωματείου ή και των μελών του.

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Κάθε μέλος συμμετέχει στην Γ.Σ. αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.
2. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα του Σωματείου έχουν τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα
3. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, κατ' επιλογή σε μέλη, περιορισμό στη χρήση των αεραθλητικών κέντρων που έχει στη διάθεσή του το Σωματείο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, όταν τελούνται αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις εθνικής ομάδας κλπ., ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.
4. Κάθε μέλος καταβάλοντας τις ετήσιες χρηματικές του υποχρεώσεις λαμβάνει "Δελτίο Μέλους" που έχει θέση αποδεικτικού ταυτότητας μέλους. Η ιδιότητα του μέλους ή το "δελτίο μέλους" δεν έχει απαραίτητα την έννοια ότι το μέλος έχει την ικανότητα να πετά οποιοδήποτε αεραθλητικό μέσο.


Άρθρο 14ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή τους προς το Δ.Σ. Τα μέλη που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν στο Σωματείο ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες, καταβάλλοντας δε ταυτόχρονα και το δικαίωμα επανεγγραφής.


Άρθρο 15ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Κάθε υπαίτια παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων.
2. Κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών ή των αποφάσεων της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τους.
3. Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου.
4. Η ανάρμοστη και γενικά ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα μέλους του Σωματείου συμπεριφορά.
5. Κάθε ενέργεια, που αποβλέπει στην χρησιμοποίηση του Σωματείου για πολιτικούς λόγους, ή τείνει να εισάγει στο Σωματείο διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών του με βάσει πολιτικά ή άλλα, ανάρμοστα προς την Αεροπορική Ιδέα και τα Αθλητικά Ιδεώδη, κριτήρια

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Γραπτή παρατήρηση
2. Γραπτή επίπληξη
3. Πρόστιμο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο 2 ετήσιων συνδρομών της κατηγορίας μέλους που ανήκει ο υπαίτιος
4. Ανάκληση του τίτλου "επίτιμου μέλους" με την συνδρομή σπουδαίου λόγου
5. Αναστολή ασκήσεως μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 24 μήνες
6. Διαγραφή από το Σωματείο

Γ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Δ.Σ. και σε δεύτερο βαθμό η Γ.Σ. Προκειμένω περί μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία ασκεί πάντοτε η Γ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης, της επίπληξης ή του προστίμου είναι ανέγκλητες.

Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Δ.Σ., όταν λάβει γνώση για θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται ανωτέρω, εγείρει αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως. Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Δ.Σ. καλεί γραπτά το υπό κατηγορία μέλος για να απολογηθεί γραπτά ή και προφορικά μέσα σε προθεσμία 3 έως και 10 ημερών.
Οι περί επιβολής ποινής αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, επιδίδονται στο τιμωρούμενο μέλος εγγράφως και αποκτούν κύρος από την γνωστοποίησή τους στο μέλος. Η γνωστοποίηση της πειθαρχικής απόφασης κινεί την προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου κατ' αυτής ενώπιον της Γ.Σ., εντός προθεσμίας 15 ημερών. Στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση του ενδίκου αυτού βοηθήματος αναστέλλει την εκτέλεση της προσβληθείσας πειθαρχικής απόφασης.
Το τιμωρηθέν μέλος δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη, αφού εξαντλήσει την σχετική ενδοσωματειακή διαδικασία ή παραιτηθεί από αυτή.
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απευθείας στην Γ.Σ., η οποία έχει το δικαίωμα να εξετάσει απευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφόσον το θέμα αναφέρεται στην ημερησία διάταξη, είναι δε μόνη αρμόδια για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ. ή επιτίμου μέλους, στη συνέχεια δε καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο, την ημέρα και την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση, σύμφωνα με τους άνω όρους, οι δε αποφάσεις της επί των άνω πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

Ε. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Κατά αρχήν, δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί μέλος 2 φορές για την ίδια πειθαρχική παράβαση, εκτός εάν μετά την επιβολή της αρχικής ελαφρότερης ποινής αποκαλυφθούν νέα πραγματικά περιστατικά, άγνωστα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Σωματείου, τα οποία εάν ήτανε γνωστά σε αυτό εξ αρχής, θα το οδηγούσαν, μετά βεβαιότητας, στην επιβολή αυστηρότερης ποινής.
Όλα τα ανωτέρω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής, η οποία επιβάλλεται επίσης και για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σωματείο πέρα των 12 μηνών.
Τέλος, διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος.


Άρθρο 16ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται μόνο από μέλη του Σωματείου, τα οποία είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη, επιτρέπεται όμως να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, όταν τα μέλη μετακινούνται για προσφορά υπηρεσίας στο Σωματείο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε τρία (3) έτη από γενική συνέλευση, και ύστερα από μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
3.Οι εκλεγόμενοι τέσσερις (4) Σύμβουλοι συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα εκλογής τους, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος μέλους, για να συγκροτηθεί το Δ.Σ. σε σώμα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παρ. 5, εκλέγοντας αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και έφορο.
4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του μέλους του Δ.Σ., με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να εκπέσει από την ιδιότητά του αυτή εάν παραιτηθεί ή αποβληθεί από το Σωματείο, εάν ανακληθεί από τη Γ.Σ., εάν δεν συγκεντρώνει τα κατά Νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, με απόφαση του Δ.Σ. και εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, πεθάνει, τεθεί σε απαγόρευση ή αποβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου, τη θέση του καταλαμβάνει για το υπόλοιπο της θητείας του, ο πρώτος κατά σειρά εκ των επιλαχόντων και το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παρ. 5.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών θέσεων, συγκαλείται Έκτακτη (ή η Τακτική ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες. Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. δεν συγκαλέσουν εμπρόθεσμα τη Γ.Σ., μπορούν να την συγκαλέσουν 3 τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.
7. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το τρίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση δύο (2) εκ των λοιπών μελών του, που θα περιλαμβάνει τα θέματα της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, απαραίτητα δε ένας από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Στο Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.
Για την λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε άλλο άρθρο του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προεδρεύοντος.


Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο και το εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα, διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του και διαθέτει, υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού, την περιουσία του. Αποφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ.Σ.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Σωματείου και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό.
Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
Διορίζει και παύει το διοικητικό προσωπικό του Σωματείου.
Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για τα μέλη καθώς και όλες τις άλλες κατά τον Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητές του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, σε περίπτωση δε παραιτήσεως δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους μέχρι την ημερομηνία της παραιτήσεώς τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Δ.Σ. που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή σαν παρόντες διαφώνησαν, τούτο δε βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιαδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.


Άρθρο 18ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής ή άλλης Διοικητικής Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου. Συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει δε αυτές και προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη αυτών. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, ελέγχει τον Ταμία στη διαχείριση των οικονομικών της Λέσχης και συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης των κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων του Σωματείου και εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει με τον Ταμία επιταγές και γενικά όλα τα χρεώγραφα.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα του και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου.
3. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Σωματείου, τις οποίες κατευθύνει με τη βοήθεια διοικητικού προσωπικού. Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των βιβλίων του Σωματείου, πλην των λογιστικών και ταμειακών καθώς και του αρχείου, την φύλαξη της σφραγίδας και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οποία και υπογράφει. Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ., που εκλέγεται από αυτό.
4. Ο Ταμίας φροντίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου και διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το Ταμείο της, συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό του Σωματείου, ενεργεί όλες τις πληρωμές προς τρίτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από Δημόσια ή άλλα Ταμεία, αναλαμβάνει τα κατατεθείμενα στις Τράπεζες χρήματα του Σωματείου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλους τους πιστωτικούς τίτλους, μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων του Σωματείου στις Τράπεζες, επιμελείται την τήρηση των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων του Σωματείου και υποβάλει στο Δ.Σ. προς έγκριση τις μηνιαίες εκθέσεις για την χρηματική κατάσταση του ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και διαχειριστικού απολογισμού. Τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ., που εκλέγεται από αυτό.
5. Ο Έφορος έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τόσο των κεντρικών γραφείων του Σωματείου, όσο και των κάθε είδους λοιπών εγκαταστάσεων αυτού, φροντίζοντας για την τήρηση της τάξης και την ευπρέπεια των χώρων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει για τον χρόνο της θητείας του την εκπροσώπηση και δέσμευση του Σωματείου για συγκεκριμένης κατηγορίας πράξεις ή δικαιοπραξίες και σε άλλο ή άλλα μέλη του ή και σε μέλη του Σωματείου.


Άρθρο 19ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα, συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
2. Εκτός των άνω μελών, δικαίωμα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις έχουν:
- Τρία άτομα που θα προσκληθούν ως παρατηρητές ή για να απαντούν σε ερωτήσεις του σώματος ή παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.
3. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποβάλει από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιοδήποτε άτομο δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε αυτή ή τρίτο άτομο, εφόσον κατά την κρίση του διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία ή η νομιμότητα της συνεδρίασης.
4. Κάθε μέλος συμμετέχει στην Γ.Σ. αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.


Άρθρο 20ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ
Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο σώμα του Σωματείου και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το Σωματείο, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν τα μέλη του Σωματείου και την διοίκησή του, εκτός αν πρόκειται για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ
- Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Δ.Σ.
- Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ε.Ε.
- Η απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από κάθε ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις τους.
- Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.
- Η εκλογή, εποπτεία και παύση Δ.Σ. ή των μελών του και της Ε.Ε. ή των μελών της.
- Η επιβολή πειθαρχικών ποινών σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.
- Η έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των εσωτερικών κανονισμών
- Η αγορά κινητών και ακινήτων, η αποδοχή κληρονομιών ή κληροδοσιών και δωρεών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Η τροποποίηση του Καταστατικού, η μεταβολή του σκοπού, η αποβολή ένεκα σπουδαίου λόγου και η διάλυση του Σωματείου.


Άρθρο 21ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο, ως Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. και εκτάκτως όποτε το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα τρίτο τουλάχιστον των δικαιουμένων ψήφου μελών του Σωματείου.
Η Γ.Σ. συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της συνεδρίασης, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης και εφόσον περιλαμβάνονται θέματα τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να συνοδεύεται και από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Η ακριβής ημερομηνία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται προς τα μέλη τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα. Εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση μέχρι και το Φεβρουάριο, σε Έκτακτη δε μέσα σε 45 ημέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή τη σχετική αίτηση του 1/3, αντίστοιχα των μελών, ως άνω, μπορούν να το πράξουν δύο μέλη του Δ.Σ. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. παρουσιάζει υποχρεωτικώς έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, έχουν απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα των δικαιουμένων ψήφου μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας ή Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ματαιωθείσα, χωρίς νέα πρόσκληση και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. Από την στιγμή που διαπιστωθεί απαρτία, η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία έως το τέλος της συνεδρίασης.
Στην αρχή της συνεδρίασης η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της το Προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και έναν Έφορο, τούτο όμως δεν ισχύει η Γ.Σ. συγκαλείται με την πρωτοβουλία της μειοψηφίας, μετά από δικαστική απόφαση.
Ως πρόεδρος δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος του υπό κρίση Δ.Σ. ή της Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει της έναρξη και την λήξη της Γ.Σ., διαπιστώνει την επίτευξη της απαρτίας, τηρεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και Έφορος εποπτεύει τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ., χρέη Προέδρου τελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση του χεριού.
Ειδικά όμως διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια για τα κάτωθι θέματα:
α) Την εκλογή ή ανάκληση μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
β) Θέμα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.
γ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου
διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ. και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
δ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ε.Ε. και την απαλαγή της από κάθε ευθύνη
ε) Για προσωπικά θέματα.
Κατ΄ εξαίρεση όμως και εφόσον υπάρχει συμφωνία όλων των παρισταμένων μελών, η ψηφοφορία για τα θέματα γ) και δ) μπορούν να γίνουν και με ανάταση του χεριού.
Οι συμμετέχοντες στην Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα, ή καταψηφίζοντας το θέμα, ή να μην εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ρίξουν δηλαδή λευκό ψηφοδέλτιο ή να δηλώσουν παρών, ή να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν απών ή δεν ψηφίζω).
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλαδή απαιτείται το μισό και πλέον των ψήφων από τους συνολικά καταμετρηθέντες ψήφους (έγκυρους και άκυρους), στην περίπτωση όμως της εκλογής μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνονται μέχρι και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες, εάν δε η ισοψηφία παραμένει, συγκαλείται νέα Γ.Σ., μέσα σε ένα μήνα, για την επίλυση του θέματος.
Αποφάσεις της Γ.Σ., που λαμβάνονται κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες.


Άρθρο 22ο
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής. Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη της Ε.Ε. η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ένα αναπληρωματικό που αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό μέλος της σε περίπτωση θανάτου, απουσίας ή κωλύματος. Το πλειοψηφίσαν μέλος της τη συγκαλεί σε πρώτη συνεδρίαση, οπότε εκλέγει τον Πρόεδρό της και τα δύο μέλη της. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. Η Ε.Ε. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με την ίδια διαδικασία όπως το Δ.Σ. και η θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ.
Η Ε.Ε. μπορεί οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και πάντως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να ελέγχει τα λογιστικά και λοιπά βιβλία του Σωματείου, τα οποία το Δ.Σ. να θέτει στη διάθεσή της μέσα σε τρεις ημέρες.
Η Ε.Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς αυτήν δε η Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα περί του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ, δικαιούται δε να την κοινοποιήσει δε απ' ευθείας στα μέλη, όποτε θεωρεί ότι διακινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Σωματείου.


Άρθρο 23ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.

1. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2725/1999 όπως εκάστοτε ισχύει, και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.
2. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.
3. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του αθλητικού σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
4. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
5. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας και ο Έφορος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.Άρθρο 24ο
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται προσωρινές ή μόνιμες Επιτροπές, οι οποίες βοηθούν το Δ.Σ. στην άσκηση του έργου του ή να αναλαμβάνουν να φέρνουν σε πέρας ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι Επιτροπές αυτές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει το Δ.Σ., διορίζονται και παύονται από αυτό, η δε σύνθεσή τους καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.


Άρθρο 25ο
ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για την απόκτηση ακινήτων ή κινητών από επαχθή αιτία, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ., κληροδοσίες και κληρονομίες προς το Σωματείο γίνονται πάντα επ' ωφελεία απογραφής.
Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου που συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση, όπως για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.


Άρθρο 26ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο ειδικής μόνο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και ονομάζεται Καταστατική Γενική Συνέλευση, ομοίως δε και η διάλυση του Σωματείου.
2. Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον τα παριστάμενα αυτοπροσώπως και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της είναι περισσότερα από το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων της Συνέλευσης μελών.
3. Όταν διαλυθεί το Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για αυτό το σκοπό.
4. Μετά την απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου η Γ.Σ. εκλέγει τρεις εκκαθαριστές, που κατά πλειοψηφία προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.
5. Σε περίπτωση διάλυσης τα περιουσιακά του Σωματείου περιέχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διαλύεται δε όταν μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από (10) δέκα.


Άρθρο 27ο
ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί:
- Βιβλίο Μητρώου Μελών
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ.
- Βιβλίο Ταμείου (εσόδων και εξόδων)
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων


Άρθρο 28ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για θέματα τα οποία δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό και δεν υπάρχει απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών Νόμων περί Σωματείων
2. Το Σωματείο υπάγεται στην δύναμη των Σωματείων της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.), την οποία αναγνωρίζει και ως εκπρόσωπο της F.A.I. για την Ελλάδα. Το Σωματείο είναι δυνατόν να υπαχθεί με απόφαση της Γ.Σ. στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εφόσον οι Νόμοι ή οι διατάξεις αναφέρουν οτιδήποτε σχετικό ή και σε οποιονδήποτε φορέα υφίσταται ή ήθελε δημιουργηθεί με σκοπό την προαγωγή του αεραθλητισμού.


Άρθρο 29ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και φέρει περιμετρικά την επωνυμία του Σωματείου και στο κέντρο απεικόνιση διακριτικού ιπταμένου μέσου.


Άρθρο 30ο

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτό για να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε όπως έχει από την Γενική Συνέλευση και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή της απόφασης που θα το εγκρίνει στα τηρούμενα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Πικέρμι 27/02/2022